Strona główna » Aktualności
Menu
Partnerzy
bilardsklep.pl
Oficjalny partner w Polsce
Lissy
ERG Bieruń
TT plast
Mezz Cues
Aramith
Cudowne produkty cukiernicze
Sportowa Internetowa Telewizja
Mak Marketing
Sport Klub
Współpracują z nami
Aktualności

Komunikat PZBil

Dodano: 2022-01-26
Zmodyfikowano: 2022-01-26

Pilna informacja Zarządu dla Klubów Polskiego Związku Bilardowego

Na mocy ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 poz. 815), rozszerzono krąg podmiotów zobowiązanych do ujawniania informacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Na skutek wskazanej wyżej nowelizacji obowiązkiem zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do CRBR zostały objęte także: stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS oraz fundacje. Obowiązek dokonania wpisu beneficjentów do CRBR upływa z dniem 31 stycznia 2022 roku.

Przepisy znowelizowanej ustawy poszerzyły również katalog przesłanek do nałożenia kary pieniężnej. Kara może być nałożona już nie tylko w przypadku niedopełnienia obowiązku zgłoszenia w CRBR czy jego aktualizacji w terminie, lecz także w przypadku podania informacji niezgodnych ze stanem faktycznym. Co istotne, do odpowiedzialności pociągnięty może być nie tylko sam podmiot, którego dane podlegają zgłoszeniu, lecz także osoby odpowiedzialne za zgłoszenie. Wysokość kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązków związanych ze zgłoszeniem do CRBR może wynieść nawet 1 mln zł.

Każdy podmiot objęty obowiązkiem wpisu do CRBR samodzielnie ustala, kogo należy wskazać jako beneficjenta rzeczywistego przy użyciu wszelkich dostępnych danych związanych z jego działalnością. W przypadku stowarzyszeń beneficjentami rzeczywistymi podlegającymi zgłoszeniu są wszyscy członkowie zarządu stowarzyszenia!

Zgłoszenia dokonuje się w formie elektronicznej -> https://www.podatki.gov.pl/crbr/

Dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) zgłasza wyłącznie osoba (osoby) uprawnione do reprezentacji stowarzyszenia (zgodnie ze statutem). Zgłaszane dane powinny odpowiadać rzeczywistości. Zgłoszenie - opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP - zawiera oświadczenie osoby zgłaszającej o prawdziwości zgłaszanych informacji (jest ono składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia).

Zgłoszenie do rejestru obejmuje:
• dane identyfikacyjne stowarzyszenia:
o nazwa
o forma organizacyjna
o siedziba
o numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
o NIP
• dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu uprawnionego do reprezentowania stowarzyszenia:
o imię i nazwisko
o obywatelstwo
o państwo zamieszkania
o PESEL albo data urodzenia - w przypadku osób, które nie posiadają PESEL
o informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach, które przysługują beneficjentowi rzeczywistemu.

Przy czym, jak wynika z komunikatu Ministerstwa Finansów nr 39 dotyczącego zgłaszania do CRBR informacji o beneficjentach rzeczywistych stowarzyszeń, obowiązek taki nie dotyczy związków stowarzyszeń.

Obowiązek powyższy nie dotyczy również stowarzyszeń zwykłych (nie wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) a także uczniowskich klubów sportowych.

Zarząd Polskiego Związku Bilardowego
Powrót
© 2022 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System